Dị tật tim nặng và hiếm gặp ở trẻ: Hẹp eo động mạch chủ